Politika privatnosti

Srednja škola Ilok

Matije Gupca 168

32236 Ilok

OIB: 95667134486

Telefon: 032/593-207

Mail adresa: ss-ilok@ss-ilok.skole.hr

Web stranica: https://ssilok.hr/

Ovom Politikom privatnosti Srednja škola Ilok ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima Srednje škole Ilok kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,  činjenicu je li Srednja škola Ilok kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Mirta Rac Papak

Mail adresa: mirta.rac-papak@skole.hr

Telefon: 032/593-207

 SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Srednje škole Ilok kao voditelja obrade  u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) 

Većina osobnih podataka koje obrađuje Srednja škola Ilok temelji se na zakonskoj obvezi.

Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela Srednje škole Ilok i drugih  osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave  u prostorijama Srednje škole Ilok  odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je Srednja škola Ilok obvezna primjenjivati.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Pravilniku o radu Srednje škole Ilok  te drugim propisima koje Srednja škola Ilok primjenjuje.  

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela Srednje škole Ilok temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima Srednja škola Ilok surađuje odnosno koji borave u Srednjoj školi Ilok temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u Srednjoj školi Ilok.                        

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za  obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.                

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi, Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.       

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.                  

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa Srednje škole Ilok u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe                                                                                                                                                                     

Službena internetska stranica Srednje škole Ilok

Na službenoj internetskoj stranici školske ustanove https://ssilok.hr/ koriste se tzv. “kolačići” (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

„Kolačići“  nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje kolačić na poslužitelj internetske stranice prilikom povratka korisnika na njega. Na našoj stranici koriste se samo tehnički kolačići (obavezni kolačić) koji se ne mogu isključiti i koji su nužni za funkcioniranje Internet mjesta, a više podataka možete pronaći na poveznici https://azop.hr/postavke-kolacica/

 PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

1.Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete  zatražiti informacije o pravnom temelju i  svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna  prava i slobode drugih.

2.Pravo na ispravak osobnih podataka

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev  u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

3.Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni  u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja  pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu kojem podliježe Srednja škola Ilok kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova  od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti Srednje škole Ilok  kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu,  znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

4.Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se Srednjoj školi Ilok kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju
 • Ako Srednja škola Ilok kao voditelj obrade više ne treba Vaše  osobne podatke a tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva
 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe

5.Pravo na prigovor

Pravo na prigovor  možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa,  pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se  prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici https://ssilok.hr/informacije/kontakti/

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

U skladu s propisanim zakonskim obvezama Srednja škola Ilok obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja,  osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka (sudskog, upravnog, poreznog) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela (policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte ako je to nužno za provođenje istrage  i postupka temeljem posebnih propisa.

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Europske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatke a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

Srednja škola Ilok može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja  Srednje škole Ilok obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici Srednje škole Ilok i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela Srednje škole Ilok obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni  su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

KONTAKT INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na nekoj od sljedećih poveznica:

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene  sadržaja. 

O svim izmjenama i dopunama  biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

U Iloku 21.01.2022.


Politika privatnosti – zaštita podataka

SREDNJA ŠKOLA ILOK, ILOK

POLITIKA PRIVATNOSTI – ZAŠTITA PODATAKA


Uvod
Škola je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja u srednjoj školi sukladno Rješenju Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i prema osnivačkom aktu Osnivača Škole.
Statutom Škole određeno je da Škola obavlja djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja kao javna služba, na temelju nacionalnog kurikuluma, nastavnog plana i programa te školskog kurikuluma, sukladno zakonima i pripadajućim pravilnicima.
Na osnovi javnih ovlasti Škola obavlja sljedeće poslove:
•    upise u školu i ispisi iz škole s vođenjem odgovarajuće evidencije i dokumentacije,
•    organizaciju i izvođenje nastave i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada s učenicima te vođenje odgovarajuće evidencije, organiziranje  odgojno-obrazovnog rada i drugih aktivnosti učenika,

•    vrednovanje i ocjenjivanje učenika te vođenje evidencije o tome kao i o učeničkim postignućima,
•    poduzimanje pedagoških mjera i vođenje evidencije o njima sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera
•    organizaciju predmetnih i razrednih ispita i vođenje evidencije o njima,
•    izdavanje javnih isprava i drugih potvrda,
•    upisivanje podataka o odgojno-obrazovnom radu u e-Maticu – zajednički elektronički upisnik ustanova.


Zaštita podataka
Škola prikuplja i obrađuje osobne podatke na temelju Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ i svim Smjernicama Radne skupine, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018 od 3. svibnja 2018.), a sve u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 125/14., 07/17. i 68/18.)
Pri tome:
1.    Škola, poštujući ranije navedene zakonske okvire, određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka čime u pravilu djeluje kao voditelj obrade.
2.    Kada se obrada provodi u ime Škole, koristi se jedino izvršitelj obrade koji u dovoljnoj mjeri jamči provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Uredbe i da se njome osigurava zaštita prava ispitanika.
3.    Prilikom prikupljanja osobnih podataka koje Škola obrađuje u ime voditelja obrade, Škola djeluje kao izvršitelj obrade poštujući ugovor ili neki drugi pravni akt koji navodi predmet i trajanje obrade, prirodu i svrhu obrade, vrstu osobnih podataka i kategoriju ispitanika te obveze i prava voditelja obrade.

 
Kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje

Popis kategorija osobnih podataka
Ovaj popis nije potpun, postojeće kategorije osobnih podataka učenika koje škola obrađuje dostupne su u tajništvu škole na zahtjev.
a)    osobni i kontaktni podaci (poput imena, foto audio ili video snimke, jedinstvene oznake učenika, podaci za kontakt i adresa)
b)    osobne karakteristike (poput etničke pripadnosti, jezika, prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza)
c)    sigurnosne informacije (poput sudskih odredbi i profesionalnih zaduženja)
d)    posebne obrazovne potrebe (uključujući same potrebe i njihovu kategorizaciju)
e)    medicinsko administrativni podaci (poput podataka o liječenju, zdravlju djeteta, podaci o potpunom ili djelomičnom oslobađanju nastave TZK na osnovi medicinske dokumentacije,
f)    prisustvovanje (poput evidencije prisustva nastavi, broju izostanaka, razlozima izostanka i pohađanju prijašnjih ili paralelnih škola)
g)    putovanja i aktivnosti u skladu sa Školskim i strukovnim kurikulumom (poput jednodnevne ili višednevne izvanučioničke nastave)
h)    procjena i postignuti uspjeh (poput mišljenja stručnog osoblja, rezultata na ispitima)
i)    podaci o ponašanju (poput pedagoških mjera, mišljenja i bilješki stručne službe)
 

 • Zašto prikupljamo i koristimo osobne podatke učenika
  Popis svrha obrade
  Ovaj popis nije potpun, postojeće svrhe u koje škola obrađuje osobne podatke učenika dostupne su u tajništvu škole na zahtjev.
  Osobne podatke učenika prikupljamo i koristimo u slijedeće svrhe:


a)    kako bi omogućili obrazovanje učenika
b)    kako bi ispunili prihvaćeni Školski i strukovni kurikulum i Godišnji plan i program rada škole

c)    ako bi pratili i izvještavali o postignutim rezultatima učenika
d)    kako bi osigurali skrb i pružili prikladan odgoj i obrazovanje učenicima
e)    kako bi procijenili kvalitetu našeg rada
f)    kako bi osigurali zaštitu i sigurnost djece

g)    kako bi mogli odgovoriti na zahtjeve koje pred nas stavlja Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 

Pravna osnova po kojoj prikupljamo i obrađujemo osobne podatke učenika
Sukladno općoj uredbi o zaštiti podataka, pravne osnove na kojima se zasniva zakonitost obrade osobnih podataka učenika su slijedeće:
1.    za svrhe (a), (b), (c), (d) i (e) sukladno pravnoj osnovi u “javnom interesu” (Članak 6.1.e): prikupljanje i obrada osobnih podataka učenika nužna je kako bi škola ispunila svoju javnu zadaću kao obrazovna i odgojna javna ustanova prema Statutu škole provođenjem prihvaćenog Školskog i strukovnog kurikuluma i Godišnjeg plana i programa rada škole.
2.    za svrhu (f) sukladno pravnoj osnovi “zaštite ključnih interesa” (Članak 6.1.d): kako bi osigurala sigurnost djece
3.    za svrhu (g) sukladno pravnoj osnovi “pravnih obveza” škole (Članak 6.1.c): kako bi prikupila, obradila i dostavila podatke sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 68/2018 i ostalim zakonskim i pod zakonskim aktima
4.    dodatno, što se tiče prikupljanja i obrade posebnih kategorija osobnih podataka: uvjeti a, b, c i d iz Članka 9. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Prikupljanje osobnih podataka učenika
Osobne podatke učenika inicijalno prikupljamo putem upitnika početkom školske godine. Dodatno, ukoliko učenik dolazi iz druge škole, moguće je da podatke dobijemo od te škole elektroničkim putem na zaštićeni način.
Tijekom realizacije pojedinih projekata, programa ili aktivnosti koje su prihvaćene u Školskom i strukovnom kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole, ovlaštene osobe poput predmetnih nastavnika, stručnih suradnika ili drugih od škole odobrenih i provjerenih osoba, prikupljaju osobne podatke učenika. Oblici osobnih podataka koji se pri tom prikupljaju mogu uključivati pisane, likovne ili neke druge radove učenika, rezultate natjecanja, audio, foto i video snimke.
Podaci o učenicima neophodni su za provođenje aktivnosti koje provodi škola. Dok je većina osobnih podataka učenika koje prikupljamo u pojedine svrhe obavezna kako je to obrazloženo u pravnoj osnovi, neki od njih traženi su na dobrovoljnoj osnovi. Kako bi se uskladili s Općom uredbom o zaštiti podataka, prilikom prikupljanja osobnih podataka obavijestit ćemo vas je li to obavezno ili imate mogućnost izbora.

Pohrana osobnih podataka učenika
Osobne podatke učenika pohranjujemo na siguran način u vremenskom periodu određenom politikom čuvanja podataka pri tome primjenjujući odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere.

Kome Škola prenosi osobne podatke učenika
•    Ministarstvu znanosti i obrazovanja
•    Vukovarsko – srijemskoj županiji (Osnivaču)
•    Zavodu za javno zdravstvo – Službi za školsku medicinu
•    ugovornim javnim prijevoznicima (međumjesni javni prijevoz učenika)
•    drugoj školi u koju učenik prelazi
•    domaćinima (organizatorima) natjecanja učenika

•     Zavodu za zdravstveno osiguranje (osiguranje učenika od ozljede na radu na praktičnoj nastavi)

•     Centru za socijalnu skrb (u slučaju provedbe mjere nadzora na učenikom)

 Zašto prenosimo osobne podatke učenika
•    sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te pratećim podzakonskim aktima
•    sukladno godišnjoj Odluci Vlade RH za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika

 Upiti o privatnosti
Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka Škola osigurava roditeljima i učenicima uz ostala prava i pravo na pristup osobnim podacima koje o njima prikuplja i obrađuje. Zahtjev za pristup vašim osobnim podacima ili zapisima o vašem djetetu možete podnijeti u tajništvu škole ili prema Službeniku za zaštitu podataka.
Ukoliko imate bilo kakvih nedoumica o načinu kako prikupljamo ili koristimo vaše osobne podatke, trebate odmah postaviti upit nama ili direktno prema AZOP-u na poštansku adresu AZOP, Martićeva ulica 14 HR 10 000 Zagreb, ili elektroničku adresu azop@azop.hr.

Opširnije o Općoj uredbi  o zaštiti podataka na www.azop.hr