Naziv projekta: Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)”

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola Ilok

Program: Erasmus+ za 2021./2022. godinu (program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Aktivnost: Ključna aktivnost 1 – mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Broj projekta:  2021-1-HR01-KA122-VET-000016439

Ukupna vrijednost projekta: 72.876,00 EUR

EU financiranje: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.9.2021.

Završetak projekta: 31.8.2022.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

  • 14.11. – 28.11.2021. – Modra, Slovačka
  • 14.11. – 28.11.2021. – Braga, Portugal

Broj i trajanje mobilnosti:

  • 15 učenika u Portugalu, smjer Tehničar za računalstvo
  • 15 učenika u Slovačkoj, smjerovi Agrotehničar i Agroturistički tehničar

Ciljevi projekta:

  • Unaprijediti vještine pripremanja i organiziranje održivog gospodarenja u poljoprivredi i unaprijediti IKT vještine potrebne za uključivanje na tržište rada
  • Razvijati jezične kompetencije engleskog kao stranog jezika, usvojiti izraze vezane uz jezik struke te usvojiti osnovna znanja portugalskog i slovačkog jezika
  • Izraditi meteorološku stanicu za praćenje agrobioloških parametara

AKTIVNOSTI

Aktivnosti Erasmus+ projekta “Together we can achieve MORE (iMagination, cOllaboration, inteRaction, intEgration)” odvijaju se prema planu. 30 odabranih učenika pripremaju se za dvije mobilnosti u Portugal i Slovačku na koje će ići u studenom.

Jezične pripreme

Učenici prolaze kroz 20 sati jezičnih priprema prije mobilnosti na OLS platformi uz prethodnu procjena znanja jezika sudionika te 10 sati jezičnih priprema u školi koje provodi profesorica engleskog jezika u periodu od 25.10.-11.11. Učenici tijekom jezičnih priprema usvajaju vokabular vezan uz područje rada, uz proceduru na aerodromu i putovanje, izrađuju umne mape i razvijaju vještine govora na stranome jeziku.

Kulturološke pripreme

Kulturološke pripreme za Portugal provodi profesorica engleskog jezika Cassy Prskalo, a za Slovačku profesorice Stela Rotim i Mirjana Sinković. Kulturološke pripreme provode se u trajanju od 4 sata, a dio priprema provodi se na daljinu zbog pogoršanja situacije s koronavirusom. Kulturološke pripreme obuhvaćaju upoznavanje s kulturom, običajima i tradicijama Portugala i Slovačke, COVID mjerama u objema zemljama, kulturološki prihvatljivim ponašanjima, kulturološkim razlikama i znamenitostima koje će učenici posjetiti.

Pedagoško-psihološke pripreme

Pedagoške pripreme u trajanju od 4 sata, provodi pedagoginja Nada Lucević. Teme koje se obrađuju vezane su uz psihološku pripremu prije leta, pravila ponašanja na aerodromu, u avionu, na radnome mjestu, komunikaciju s ostalim sudionicima, osobama u pratnji i mentorima na radnome mjestu, kao i snalaženje u novim i nepredvidivim situacijama.

Predavanje o financijskoj pismenosti

Predavanje o financijskoj pismenosti u trajanju od 2 sata provodi računovođa Lovro Ivanković. Učenici uče kako pravilno raspolagati novcem, o procesu konverzije valuta i naknadama, mogućnostima plaćanja bankovnom karticom, što učiniti u slučaju gubitka kartice te kako pravilno čuvati PIN.

Stručne pripreme

Stručne pripreme za Portugal i Slovačku provode se u trajanju od 20 sati. Učenicima je objašnjeno kako će voditi dnevnike prakse te je održano predavanje o zaštiti na radu kako bi učenici sigurno rukovali opremom i alatima na radnome mjestu. U sklopu stručnih priprema za Portugal učenici su ponovili proces rastavljanja i sastavljanja računala, zamjene komponenti, instalacije softvera te izrade kabela i lemljenja. Također, učenicima su predstavljene i kompanije u kojima će obavljati stručnu praksu. Tijekom stručnih priprema za mobilnost u Slovačkoj učenici su ponovili sorte vina, proces i načine pakiranja vina. Također su u voćnjaku kontrolirali krošnje prije rezidbe. Pripreme su vodile profesorice stručnih predmeta u području poljoprivrede Stela Rotim i Mirjana Sinković, profesor elektrotehničke skupine predmeta Ivan Martinović te povjerenik za zaštitu na radu Branko Sučić.