Smjerovi

U našoj školi ove godine imamo sljedeća usmjerenja:

1. Opća gimnazija

2. Tehničar za računalstvo

3. Poljoprivredni tehničar – opći

4. Poljoprivredni tehničar – fitofarmaceut

5. Agroturistički tehničar

6. Voćar – Vinogradar – Vinar

Opća gimnazijaTehničar za računalstvoPoljoprivredni tehničar - općiPoljoprivredni tehničar - fitofarmaceutAgroturistički tehničarVoćar - Vinogradar- Vinar

Gimnazije su četverogodišnje općeobrazovne škole. Svrha obrazovanja u gimnazijama je razviti kod mladog čovjeka intelektualnu širinu, potrebu za novim spoznajama i djelovanjima te istraživačku radoznalost.Tijekom školovanja bit će ti omogućeni posjeti različitim manifestacijama ,organizirani posjeti kazališnim predstavama i umjetničkim izložbama.Po svršetku školovanja možeš izabrati daljnje školovanje na bilo kojem fakultetu.

Završni ispit

–   pristupanje ispitima Državne mature: – obvezni – hrvatski jezik, strani jezik, matematika

–   izborni predmeti po tvojemu izboru

Nastavni predmet Razredi
  Broj sati nastave tjedno
  I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2
Latinski Jezik 2 2
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija 1 1
Logika 1
Filozofija 2
Sociologija 2
Povijest 2 2 2 3
Geografija 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2
Politika i gospodarstvo 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Izborni dio
Izborni predmet 2 2 2
Vjeronauk ili etika 1 1 1 1

 

Tehničar za računalstvo

Obrazovanje tehničara u području elektrotehnike, pored zajedničkih ciljeva srednjeg obrazovanja utvrđenih u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ima za cilj:

 • osposobljavanje za obavljanje poslova sudjelovanja u projektiranju, pripremi i vođenju proizvodnje, te održavanju uređaja i postrojenja u pojedinim područjima elektrotehnike
 • stjecanje dobrog općeg obrazovanja koje će pojedincima omogućiti nastavak obrazovanja na višim i visokim školama i fakultetima

Posebni ciljevi programa tehničar za računalstvo su osposobljavanje učenika za obavljanje sljedećih poslova:

 •  posluživanje računala i računalskih mreža
 •  ulazna kontrola računalskih komponenata i sustava
 •  izrada tehnološke dokumentacije za proizvodnju aparaturne opreme računala
 • proizvodnja i razvoj programske opreme
 •  umnožavanje podataka na medije za pohranjivanje, arhiviranje i distribuiranje tehničke dokumentacije
 • održavanje aparaturne opreme računala, servisiranje sklopova u sustavu računala
 • izrada tehnološke dokumentacije za produkciju programske opreme
 • servisno održavanje digitalnih sklopova raznih proizvoda
 • distribucija tehničke dokumentacije računala
 • priprema proizvodnje (razvojna dokumentacija, radni nalozi)

Praktični dio stručnih sadržaja (radioničke vježbe) imaju zadaću omogućiti stjecanje osnovnih vještina u radu s materijalima, komponentama, instrumentima i strojevima.

Dio stručnih sadržaja čini i stručna praksa čija je osnovna zadaća postupno uvođenje učenika u poslove tehničara u realnim uvjetima rada.

 Mogućnost nastavka školovanja: 

Program za zanimanje tehničar za računalstvo omogućuje stjecanje znanja potrebnih za polaganje Državne mature i nastavak školovanja na tehničkim i srodnim fakultetima i veleučilištima.

Učenicima koji žele nakon završetka školovanja početi raditi u struci, ovo obrazovanje omogućava stjecanje širokoga temeljnog obrazovanja iz područja elektrotehnike koje će omogućiti relativno brzo prilagođavanje za obavljanje poslova tehničara u pojedinim područjima elektrotehnike kao što su specijalizirane radionice,odijeli za nabavu i proizvodnju elektroničkih komponenata ,organizacije u kojima je potrebno održavanje računala i računalnih mreža.

Nastavni plan programa Tehničar za računalstvo:

Red.

broj

NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati Oznaka predmeta
1. razred 2. razred 3. razred 4. razred
1. Hrvatski jezik 3 3 3 3
2. Strani jezik 2 2 2 2
3. Povijest 2 2
4. Geografija 2 1
5. Politika i gospodarstvo 2
6. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
7. Vjeronauk / Etika 1 1 1 1
8. Matematika 3 3 3 3
9. Fizika* 2 2 2 2
10. Kemija 2
11. Biologija 1
12. Računalstvo* 2 2 1
13. Tehničko crtanje i dokumentiranje* 2 2
14. Osnove elektrotehnike* 4 ‘ 3 3
15. Mjerenja u elektrotehnici* 3 4
16. Elektrotehnički materijali i komponente 2 5
17. Finomehanička tehnika 2 11
18. Elektronički sklopovi* 4 9
19. Digitalna elektronika* 2 10
20. Električni strojevi i uređaji* 2 12
21. Informacije i komunikacije* 2 13
22. Automatsko vođenje procesa* 2 6
23. Elektronička instrumentacija* 2 14
24. Sklopovska oprema računala 3 52
25. Sustavna programska potpora* 3 53
26. Dijagnostika i održavanje uređaja* 2 54
27. Radioničke vježbe 4 4 4 4 7, 8, 55
  Izborni program ** 2-3 2-3
  UKUPNO 32 32 31 – 32 31 -32
  Stručna praksa 80 80 42***

 

Čisto plavo more i zelena polja prava su bogatstva naše domovine na kojima nam zavide mnoge zemlje svijeta. Upravo se u ovom programu obrazuju majstori zelenih polja koji biljke i životinje ne ‘proizvode’, već ih uzgajaju i njeguju. Ako voliš prirodu, druženje s biljkama i životinjama, pridruži nam se i postani dio zajedničkog tima. Putovat ćeš na domaće i inozemne sajmove i izložbe te sudjelovati u raznim natjecanjima i manifestacijama. Program se ostvaruje u Školi, školskoj Ekonomiji- vrtu, plasteniku i vinogradu te u Obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima Grada Iloka. Školovanje u ovom programu traje četiri godine te završava polaganjem završnog ispita nakon kojega stječeš zvanje poljoprivrednog tehničara – općeg.

Kao opći tehničar ćeš znati :

–  uzgajati gotovo sve biljne kulture

–  primijeniti najsuvremenije načine uzgoja povrtnih i ratarskih kultura

–  uzgajati, njegovati i štititi voćke u voćnjaku i trsje u vinogradu

–  prepoznavati i liječiti ljekovitim biljem

–  sve o životu pčela, riba, sitne i krupne stoke

–  primjenjivati prirodne zakonitosti u uzgoju biljaka i životinja

–  savjetovati starije jer, vjeruj nam, tvoje će razmišljanje biti daleko ispred  njihovog

 

Mogućnost zapošljavanja :

–  usvojena znanja možeš koristiti na obiteljskom gospodarstvu, a njih će, u tvoje vrijeme, biti puno više nego danas

–  tvoja znanja koristit će i znanstvene ustanove koje se bave uzgojem biljaka i stoke

–  mnogi privatni poduzetnici trebat će tvoja znanja i vještine jer će domaće i strano tržište hrane zahtijevati istinsku kvalitetu

–  nakon završetka ovog programa možeš upisati Agronomski fakultet i jednoga dana dobiti zvanje diplomiranog inženjera agronomije

Završni ispit sadrži :

–  pristupanje ispitima Državne mature-ako želiš ostvariti uvijete upisivanja na fakultet

–  izradu i obranu završnog rada

 

Nastavni predmet Razredi
  Broj sati nastave tjedno
  I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Geografija 2 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Vjeronauk ili etika 1 1 1 1
Matematika 2 2 2 2
Fizika 2 2
Kemija 2 2
Biologija 2
Računalstvo 2 2
Poljoprivredna botanika 2
Temelji bilinogojstva 2
Tloznanstvo i uređenje tla 2
Ratarstvo 2 2 2
Stočarstvo 2 2 2 2
Voćarstvo 2 2
Vinogradarstvo 2
Povrćarstvo 2 2
Vinarstvo 2
Poljoprivredna mehanizacija 2 2 2
Zaštita bilja 2 2
Tržište 2
Promet i vožnja 1
Obvezni izborni predmet 2
Praktična nastava 4 4 4 4
Stručna praksa 80 80 80 40

Sastoji se od općeobrazovnog i strukovnog dijela u kojem će polaznik steći temeljna znanja i vještine. Program se ostvaruje u školi, školskom vrtu, plasteniku, stakleniku, hidroponu, na površinama Agronomskog fakulteta u Zagrebu, u znanstvenim ustanovama, pokušalištima i poljoprivrednim ljekarnama.

Omogućava putovanja na brojne sajmove u Hrvatskoj i inozemstvu, izložbe i entomološke muzeje te sudjelovanje na natjecanjima.

Traje četiri godine, a završava Izradbom i obranom završnog rada nakon koje se stječe zanimanje poljoprivrednog tehničara-fitofarmaceuta.

Nakon završetka ovog programa i položenih Ispita državne mature ostvaruje se mogućnost studiranja na jednom od studijskih programa viših ili visokih učilišta Republike Hrvatske.

Polaznik će razviti sljedeće kompetencije:

– prepoznati štetočine i bolesti  poljoprivrednih kultura

– provodi mjere zaštite bilja u skladu s načelima integrirane zaštite bilja

– izraditi  plan zaštite pojedinih poljoprivrednih kultura

– pripremiti i primijeniti sredstva za zaštitu bilja

– primjenjivati osnove poduzetničkog poslovanja i organizacije rada

– pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu i zaštite okoliša

Buduće radno mjesto:

– rad u poljoprivrednim ljekarnama

– rad u tvrtkama za prodaju aparata za aplikaciju sredstava za zaštitu bilja

– rad u savjetodavnim službama

– rad u školama kao stručni suradnik

– rad u znanstvenim ustanovama kao tehnički suradnik

– rad u javnim ustanovama kao tehnički suradnik

– samozapošljavanje u sustavu OPG-a

NASTAVNI PREDMET

TJEDNI BROJ SATI

1.razred

2.razred

3.razred

4.razred

1. hrvatski jezik

3

3

3

3

2. strani jezik

2

2

2

2

3. povijest

2

2

4. geografija

2

1

5. tjelesna i zdravstvena kultura

2

2

2

2

6. politika i gospodarstvo

2

7. etika / vjeronauk

1

1

1

1

8. matematika

2

2

2

2

9. fizika

2

2

10. kemija

2

2

11. biologija

2

12. računalstvo

2

2

13. zaštita bilja

2

2

2

3

14. bilinogojstvo s tloznanstvom

2

15. poznavanje polj.kultura

1

1

16. stojevi i alati

1

2

17. ustrojstvo rada u polj. apoteci

1

2

18. skladište polj. proizvoda

2

19. zaštita čovjekova okoliša

2

1

20. repromaterijal u poljoprivredi

2

2

2

21. poljoprivredna botanika

2

22. praktična nastava

12

10

19

21

ukupno

30

31

31

33

stručna praksa

80

80

80

40

Ovo je zanimanje budućnosti. Agronomija, ugostiteljstvo i turizam objedinjeni ovim zanimanjem čine cjelinu kojom se nastoji postići konkurentnost i opstojnost poljoprivrede u ruralnom prostoru Grada Iloka  i njegovom prstenu. Cilj je pripremiti obiteljska gospodarstva za ulazak u EU, vodeći računa o očuvanju prirodne cjelovitosti poštujući ekološka načela održivog razvitka. Preporučamo ga kreativnim učenicima koji će uspješno odgovoriti izazovu u području agrobiznisa i ruralnog razvitka. Odgovarat će onima koji se žele baviti uzgojem voćaka, vinove loze, povrća, žitarica, uzgojem domaćih životinja te proizvodnjom mesa, mlijeka i jaja. Izborni predmeti svojim sadržajima odgovaraju specifičnostima regije, potrebama gospodarstva, sklonostima učenika i mogućnostima izvođenja nastave. Učenici proširuju znanja iz postojećih stručnih predmeta ili zadovoljavaju neke specifične potrebe odabirom fakultativnih predmeta: pčelarstvo, ljekovito bilje,ratarstvo,vinarstvo, etnologija. Program se izvodi na Ekonomiji Srednje škole Ilok, u školskim praktikumima i Obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima na iločkom području te u ugostiteljskim objektima Grada. Tijekom školovanja posjećuju se izložbe i sajmovi u zemlji i inozemstvu. Školovanje u ovom programu traje četiri godine, a završava polaganjem završnog ispita, nakon čega stječeš zvanje agroturističkog tehničara.

Kao agroturistički tehničar ćeš znati:

–  kako osigurati uvjete za ekološki uzgoj povrća, voćaka, vinove loze, žitarica ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša.

–  uzgojiti domaće životinja, njegovati ih te upoznati načine proizvodnje mesa, mlijeka, jaja

–  hortikulturno urediti gospodarstvo ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima te održavati uređene površine

–  koristiti različite načine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje

–  kako najatraktivnije urediti i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva

–  osmisliti zanimljive sadržaje rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi

–  sve o povijesti i tradiciji ruralnog prostora, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme

–  najbolje prezentirati i promicati različite ponude i sadržaje

Mogućnost zapošljavanja:

–  možeš se zaposliti na manjim ugostiteljskim objektima koji imaju ugostiteljsko i poljoprivredno gospodarstvo i bave se proizvodnjom hrane

–  tvoja znanja koristit će u poduzećima koja se bave raznim vidovima turizma, primjerice vinskim, rekreacijskim, sportskim, vjerskim…

–  nakon završetka ovog programa možeš upisati Agronomski ili neki drugi fakultet

Završni ispit sadrži:

–  pristupanje ispitima Državne mature-ako želiš nastaviti školovanje

–  izradu i obranu završnog rada

 

Nastavni predmet Razredi
  Broj sati nastave tjedno
  I. II. III. IV.
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Vjeronauk ili etika 1 1 1 1
Matematika 2 2 2 2
Fizika 2
Kemija 2 2
Računalstvo 2 2
Turistička geografija Hrvatske 2
Čovjek, zdravlje i ekologija 2 2
Prehrana i poznavanje robe 1+1
Kuharstvo 1+1 1+2
Ugostiteljsko posluživanje 1+1
Turizam i marketing 1+1
Biljinogojstvo 1+1 1+1 2+1
Stočarstvo 1+1 1 1+1
Ekološka poljoprivreda 1+1
Hortikulturno uređenje gospodarstva 1+1
Izborni i fakultativni predmeti: ribogojstvo, konjogojstvo, pčelarstvo, uzgoj južnih kultura, ratarstvo, kunićarstvo, ljekovito bilje, prerada mlijeka, lovstvo, vinarstvo, gljivarstvo, etnologija, knjigovodstvo,  ovčarstvo, prerada i čuvanje poljoprivrednih proizvoda, tržište, kozarstvo, izrada autohtonog suvenira… 1+1 1+1 1+1 1+1
Praktična nastava 4+3 4+3 4+4 3+4
Stručna praksa 105 105 105 96

 

Oduševljavaju li te sočni plodovi voćaka i želiš znati nešto više o njihovom uzgoju, sve ćeš saznati upišeš li ovaj program. Upoznat ćeš i tajne uzgoja vinove loze i pravljenja kvalitetnog vina te njegovog ocjenjivanja. Putovat ćeš na domaće i inozemne sajmove i izložbe, posjećivati vinske podrume naše i drugih zemalja. Ovaj program odgovarat će onima koji vole biti u dodiru s prirodom te praktičan rad. Program se izvodi u školskom voćnjaku i vinogradu, te vinarijama i podrumima na području Iloka. Školovanje u ovom programu traje tri godine te završava polaganjem završnog ispita nakon koje stječeš zvanje voćara-vinogradara-vinara.

Kao voćar – vinogradar – vinar ćeš znati:

–  stvoriti uvjete za uspješan uzgoj voćaka i vinove loze

–  pravilno pripremiti tlo i obavljati različite radove vezane uz podizanje                       voćnjaka i vinograda

– saditi, njegovati i zaštititi voćnjak i vinograd

– prepoznati sortiment i najvažnije sorte voćaka i vinove loze

– pravilno i u pravo vrijeme ubrati slatke plodove

– sve o preradi grožđa, proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa

– koristiti razne poljoprivredne strojeve u voćarstvu i vinogradarstvu kao i razne druge strojeve i opremu u procesu prerade grožđa i proizvodnje vina

Mogućnost zapošljavanja:

–  u vinarijama, vinskim podrumima

–  voćnim i loznim rasadnicima te proizvodnim voćnjacima i vinogradima

–  hladnjačama za voće

–  u tvrtkama koje se bave trgovinom voćnih plodova, vina te voćnog i loznog sadnog materijala

–  usvojena znanja možeš koristiti i na obiteljskom gospodarstvu

–  možeš nastaviti školovanje u obrazovanju odraslih za četverogodišnja zanimanja

Završni ispit sadrži:

–  izradu praktičnog rada

 

Nastavni predmet Razredi
  Broj sati nastave tjedno
  I. II. III.
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Povijest 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Politika i gospodarstvo 2
Vjeronauk ili etika 1 1 1
Matematika 1 1 1
Računalstvo 1
Voćarstvo 2 2 2
Vinogradarstvo 2 2
Vinarstvo 2
Mehanizacija u voćarstvu, vinogradarstvu i vinarstvu 2 2
Zaštita bilja u voćarstvu i vinogradarstvu 2
Promet i vožnja 1
Praktična nastava 14 14 14
Stručna praksa 80 80 35